• 3dmax pare kardan parche1 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

پاره کردن پارچه در تری دی مکس

در این آموزش می‌خواهیم به شما یاد بدهیم چگونه یک تکه پارچه را در تری‌دی‌مکس با استفاده از cloth modifier از هم جدا کنید. ما دوجور مختلف از جدا کردن پارچه را به شما یاد می‌دهیم.
اول پارچه را با استفاده از کشیدن پاره می‌کنیم و در نسخه‌ی دوم با یک شمشیر این کار را می‌کنیم.

1. پاره کردن پارچه با کشیدن

قدم اول

تری‌دی‌مکس را باز کنید.

3dmax pare kardan parche2 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم دوم

یک plane در perspective viewport درست کنید.
هر دو فاکتور Length Segs و Width Segs را برابر ۱۰۰ قرار دهید.

3dmax pare kardan parche3 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم سوم

به Helpers > Dummy بروید و دو dummy  در هر دو طرف plane
درست کنید.

3dmax pare kardan parche4 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم چهارم

بخش سمت چپ dummy را انتخاب کنید و دکمه‌ی Auto Key را روشن کنید.
به دهمین فریم در timeline بروید و کمی dummy سمت چپ را به چپ بکشید.

3dmax pare kardan parche5 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم پنجم

سمت راست dummy را انتخاب کنید و دکمه‌ی Auto Key را روشن کنید. به دهمین فریم در timeline بروید و کمی dummy سمت راست را به راست بکشید. دکمه‌ی Auto Key را خاموش کنید.

3dmax pare kardan parche6 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم ششم

Plane را انتخاب کنید و Cloth modifier را روی آن اعمال کنید.

3dmax pare kardan parche7 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم هفتم

در cloth modifier روی بخش Object Properties کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche8 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم هشتم

در پنجره‌ی Object Properties، Plane را انتخاب کنید و دکمه‌ی cloth را روشن کنید. این باعث می‌شود
که plane به پارچه (cloth) تبدیل شود. روی OK کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche9 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم نهم

منوی بازشونده‌ی cloth modifier را باز کنید. Group را انتخاب کنید.

3dmax pare kardan parche10 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم دهم

سمت چپ‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche11 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم یازدهم

در پنجره‌ی Make Group اسم گروه را به Left Group تغییر دهید.

3dmax pare kardan parche12 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم دوازدهم

Left Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Node کلیک کنید و dummy سمت چپ را انتخاب کنید.
با این حرکت رئوس سمت چپ به dummy سمت چپ می‌چسبند.

3dmax pare kardan parche13 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم سیزدهم

سمت راست‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche14 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم چهاردهم

در پنجره‌ی Make Group اسم گروه را به Right Group تغییر دهید.

3dmax pare kardan parche15 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم پانزدهم

Right Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Node کلیک کنید و dummy سمت راست را انتخاب کنید.
با این حرکت رئوس سمت راست به dummy سمت راست می‌چسبند.

3dmax pare kardan parche16 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم شانزدهم

وقت آن است که پارگی را به وجود آوریم. رئوس یا بخشی از پارچه را که می‌خواهید پاره کنید، انتخاب کنید. روی Make Tear کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche17 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم هفدهم

در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Tear 1 تغییر دهید.

3dmax pare kardan parche18 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم هجدهم

می‌توانید رئوسی را به صورت رندوم انتخاب کنید و گروه‌های جدایی را ایجاد کنید و آن‌ها را Tear 2 و Tear 3 و به همین منوال نام‌گذاری کنید.

3dmax pare kardan parche19 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم نوزدهم

روی Simulate کلیک کنید. شبیه‌سازی شروع می‌شود و می‌توانید شبیه‌سازی پارگی را در viewport ببینید.

3dmax pare kardan parche20 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

2. پاره کردن پارچه با شمشیر

قدم اول

یک plane در perspective viewport درست کنید.
هر دو فاکتور Length Segs و Width Segs را برابر ۵۰ قرار دهید.

3dmax pare kardan parche21 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم دوم

دو استوانه در دوطرف plane ایجاد کنید.

3dmax pare kardan parche22 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم سوم

Plane را انتخاب کنید و Cloth modifier را روی آن اعمال کنید.

3dmax pare kardan parche23 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم چهارم

در cloth modifier روی بخش Object Properties کلیک کنید.
در پنجره‌ی Object Properties، Plane را انتخاب کنید و دکمه‌ی cloth را روشن کنید. این باعث می‌شود که plane به پارچه (cloth) تبدیل شود.

3dmax pare kardan parche24 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم پنجم

روی دکمه‌ی Add Objects کلیک کنید. این کار پنجره‌ی Add Objects to Cloth Simulation را باز می‌کند.
هر دو استوانه را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Add کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche25 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم ششم

حالا هر دو استوانه بخشی از شبیه‌سازی‌اند. هر دو استوانه را انتخاب کنید و دکمه‌ی Collision Object را روشن کنید. روی OK کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche26 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم هفتم

منوی بازشونده‌ی cloth modifier را باز کنید. Group را انتخاب کنید.

3dmax pare kardan parche27 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم هشتم

سمت چپ‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید. در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Left Group تغییر دهید.

Left Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Sim Node کلیک کنید و استوانه‌ی سمت چپ را انتخاب کنید.

در نتیجه رئوس سمت چپ به استوانه‌ی سمت چپ می‌چسبند.

3dmax pare kardan parche28 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس
قدم نهم

سمت راست‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید.در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Right Group تغییر دهید.
Right Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Sim Node کلیک کنید و استوانه‌ی سمت راست را انتخاب کنید.
در نتیجه رئوس سمت راست به استوانه‌ی سمت راست می‌چسبند.

3dmax pare kardan parche29 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم دهم

قدم بعدی این است که پارگی را ایجاد کنیم. رئوس یا بخشی که می‌خواهید
در آن پارگی ایجاد کنید را انتخاب کنید.

روی Make Tear کلیک کنید. در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Tear تغییر دهید.

3dmax pare kardan parche30 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم یازدهم من یک جعبه‌ی کوچک درست کرده‌ام. من آن را از بالا تا پایین انیمیشن
کرده‌ام به طوری که داخل پارچه می‌رود. این به عنوان شمشیری عمل می‌کند که پارچه را پاره می‌کند.

3dmax pare kardan parche31 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم دوازدهم

در cloth modifier روی بخش Object Properties بزنید. در پنجره‌ی Object Properties  روی دکمه‌ی Add Objects بزنید.
این کار پنجره‌ی Add Objects to Cloth Simulation را باز می‌کند.
جعبه را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Add کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche32 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم سیزدهم

اکنون این جعبه به بخشی از شبیه‌سازی تبدیل شده است.
این جعبه را انتخاب کنید و دکمه‌ی Collision Object را بزنید.
گزینه‌ی Cuts Cloth را نیز فعال کنید. روی OK کلیک کنید.

3dmax pare kardan parche33 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

قدم چهاردهم

روی دکمه‌ی Simulate بزنید. شبیه‌سازی شروع می‌شود و می‌توانید ببینید که جعبه پارچه را پاره می‌کند.

3dmax pare kardan parche34 - پاره کردن پارچه در تری دی مکس

نتیجه گیری

با استفاده از این تکنیک می‌توانید پارچه را به نحوهای مختلفی پاره کنید.