پاره کردن پارچه در تری دی مکس

در این آموزش می‌خواهیم به شما یاد بدهیم چگونه یک تکه پارچه را در تری‌دی‌مکس با استفاده از cloth modifier از هم جدا کنید. ما دوجور مختلف از جدا کردن پارچه را به شما یاد می‌دهیم.
اول پارچه را با استفاده از کشیدن پاره می‌کنیم و در نسخه‌ی دوم با یک شمشیر این کار را می‌کنیم.

1. پاره کردن پارچه با کشیدن

قدم اول

تری‌دی‌مکس را باز کنید.

قدم دوم

یک plane در perspective viewport درست کنید.
هر دو فاکتور Length Segs و Width Segs را برابر ۱۰۰ قرار دهید.

قدم سوم

به Helpers > Dummy بروید و دو dummy  در هر دو طرف plane
درست کنید.

قدم چهارم

بخش سمت چپ dummy را انتخاب کنید و دکمه‌ی Auto Key را روشن کنید.
به دهمین فریم در timeline بروید و کمی dummy سمت چپ را به چپ بکشید.

قدم پنجم

سمت راست dummy را انتخاب کنید و دکمه‌ی Auto Key را روشن کنید. به دهمین فریم در timeline بروید و کمی dummy سمت راست را به راست بکشید. دکمه‌ی Auto Key را خاموش کنید.

قدم ششم

Plane را انتخاب کنید و Cloth modifier را روی آن اعمال کنید.

قدم هفتم

در cloth modifier روی بخش Object Properties کلیک کنید.

قدم هشتم

در پنجره‌ی Object Properties، Plane را انتخاب کنید و دکمه‌ی cloth را روشن کنید. این باعث می‌شود
که plane به پارچه (cloth) تبدیل شود. روی OK کلیک کنید.

قدم نهم

منوی بازشونده‌ی cloth modifier را باز کنید. Group را انتخاب کنید.

قدم دهم

سمت چپ‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید.

قدم یازدهم

در پنجره‌ی Make Group اسم گروه را به Left Group تغییر دهید.

قدم دوازدهم

Left Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Node کلیک کنید و dummy سمت چپ را انتخاب کنید.
با این حرکت رئوس سمت چپ به dummy سمت چپ می‌چسبند.

قدم سیزدهم

سمت راست‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید.

قدم چهاردهم

در پنجره‌ی Make Group اسم گروه را به Right Group تغییر دهید.

قدم پانزدهم

Right Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Node کلیک کنید و dummy سمت راست را انتخاب کنید.
با این حرکت رئوس سمت راست به dummy سمت راست می‌چسبند.

قدم شانزدهم

وقت آن است که پارگی را به وجود آوریم. رئوس یا بخشی از پارچه را که می‌خواهید پاره کنید، انتخاب کنید. روی Make Tear کلیک کنید.

قدم هفدهم

در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Tear 1 تغییر دهید.

قدم هجدهم

می‌توانید رئوسی را به صورت رندوم انتخاب کنید و گروه‌های جدایی را ایجاد کنید و آن‌ها را Tear 2 و Tear 3 و به همین منوال نام‌گذاری کنید.

قدم نوزدهم

روی Simulate کلیک کنید. شبیه‌سازی شروع می‌شود و می‌توانید شبیه‌سازی پارگی را در viewport ببینید.

2. پاره کردن پارچه با شمشیر

قدم اول

یک plane در perspective viewport درست کنید.
هر دو فاکتور Length Segs و Width Segs را برابر ۵۰ قرار دهید.

قدم دوم

دو استوانه در دوطرف plane ایجاد کنید.

قدم سوم

Plane را انتخاب کنید و Cloth modifier را روی آن اعمال کنید.

قدم چهارم

در cloth modifier روی بخش Object Properties کلیک کنید.
در پنجره‌ی Object Properties، Plane را انتخاب کنید و دکمه‌ی cloth را روشن کنید. این باعث می‌شود که plane به پارچه (cloth) تبدیل شود.

قدم پنجم

روی دکمه‌ی Add Objects کلیک کنید. این کار پنجره‌ی Add Objects to Cloth Simulation را باز می‌کند.
هر دو استوانه را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Add کلیک کنید.

قدم ششم

حالا هر دو استوانه بخشی از شبیه‌سازی‌اند. هر دو استوانه را انتخاب کنید و دکمه‌ی Collision Object را روشن کنید. روی OK کلیک کنید.

قدم هفتم

منوی بازشونده‌ی cloth modifier را باز کنید. Group را انتخاب کنید.

قدم هشتم

سمت چپ‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید. در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Left Group تغییر دهید.

Left Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Sim Node کلیک کنید و استوانه‌ی سمت چپ را انتخاب کنید.

در نتیجه رئوس سمت چپ به استوانه‌ی سمت چپ می‌چسبند.

قدم نهم

سمت راست‌ترین ستون رئوس را از plane انتخاب کنید و روی Make Group کلیک کنید.در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Right Group تغییر دهید.
Right Group را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Sim Node کلیک کنید و استوانه‌ی سمت راست را انتخاب کنید.
در نتیجه رئوس سمت راست به استوانه‌ی سمت راست می‌چسبند.

قدم دهم

قدم بعدی این است که پارگی را ایجاد کنیم. رئوس یا بخشی که می‌خواهید
در آن پارگی ایجاد کنید را انتخاب کنید.

روی Make Tear کلیک کنید. در پنجره‌ی Make Group نام گروه را به Tear تغییر دهید.

قدم یازدهم من یک جعبه‌ی کوچک درست کرده‌ام. من آن را از بالا تا پایین انیمیشن
کرده‌ام به طوری که داخل پارچه می‌رود. این به عنوان شمشیری عمل می‌کند که پارچه را پاره می‌کند.

قدم دوازدهم

در cloth modifier روی بخش Object Properties بزنید. در پنجره‌ی Object Properties  روی دکمه‌ی Add Objects بزنید.
این کار پنجره‌ی Add Objects to Cloth Simulation را باز می‌کند.
جعبه را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی Add کلیک کنید.

قدم سیزدهم

اکنون این جعبه به بخشی از شبیه‌سازی تبدیل شده است.
این جعبه را انتخاب کنید و دکمه‌ی Collision Object را بزنید.
گزینه‌ی Cuts Cloth را نیز فعال کنید. روی OK کلیک کنید.

قدم چهاردهم

روی دکمه‌ی Simulate بزنید. شبیه‌سازی شروع می‌شود و می‌توانید ببینید که جعبه پارچه را پاره می‌کند.

نتیجه گیری

با استفاده از این تکنیک می‌توانید پارچه را به نحوهای مختلفی پاره کنید.