رندر در منتال ری
Ambient Occlusion
FLEX  shakhes - تنظیمات نور طلوع و غروب خورشید در تری دی مکس
3dmax tracking shakhes - تنظیمات نور طلوع و غروب خورشید در تری دی مکس
Physical Camera VRay shakhes - تنظیمات نور طلوع و غروب خورشید در تری دی مکس
light in 3d software shakhes - تنظیمات نور طلوع و غروب خورشید در تری دی مکس
عمق میدان
ابزارهای تری دی مکس
تری دی مکس چیست ؟