رندرر شیشه

Ambient Occlusion

مدیفایر flex در تری دی مکس

عمق میدان
ابزارهای تری دی مکس
تری دی مکس چیست ؟

تری دی مکس چیست ؟

ترکیب عناصر تصویر در وی ری
بهینه سازی صحنه

دیوید هاکنی

معرفی 3 نرم افزار

طراحی داخلی