رندر در منتال ری
Ambient Occlusion
عمق میدان
ابزارهای تری دی مکس
تری دی مکس چیست ؟
ترکیب عناصر تصویر در وی ری
بهینه سازی صحنه