رندرر شیشه

Ambient Occlusion
عمق میدان
ابزارهای تری دی مکس
تری دی مکس چیست ؟
بهینه سازی صحنه